[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. G1 - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY CHÂU Á