SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Ban lãnh đạo Công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự phát triển của Doanh nghiệp. Chính vì vậy, công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp luôn được quan tâm đầu tư thích đáng.

Sơ đồ tổ chức công ty